College of Logistics and Supply Chain Sripatum University “The Connectivity of everything”

หมวดหมู่: COVER STORY

 

ต้นแบบของพลังอาจารย์พันธุ์ใหม่ กับการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่

ทั้งแบบ Degree และ Non-Degree ป้อนอุตสาหกรรม New S-Curve

ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชูจุดเด่นและจุดแข็ง ของความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการปรับตัวอย่างรวดเร็วในยุค Disruption เน้นสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เจาะตลาดสร้างคนตรงความต้องการ ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ อาทิตเช่น Game Based Learning & Gamification

Experiential Learning & Life Long Learning, Soft Skill & Professional Skill, Reskill & Upskill

 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงและสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พัฒนาศักยภาพอาจารย์พันธุ์ใหม่เพื่อเร่งผลิตบัณฑิตโลจิสติกส์ที่มีสมรรถนะ ตอบโจทย์อุตสาหกรรม New S-Curve และมุ่งเน้นการสร้างสรรค์คุณค่าอย่างมีส่วนร่วมระหว่างอาจารย์ นักศึกษา ผู้ประกอบการ และชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี คณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้กล่าวถึงจุดเด่นของวิทยาลัยฯ ว่า ปัจจุบันหลักสูตรด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มีการพัฒนาให้ทันต่อยุค Disruption โดยผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเมื่อจบการศึกษาจากหลักสูตรนี้ (Program Learning Outcomes, PLO) เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาจะมีความสามารถ ดังนี้

SLO: เชื่อมโยงศาสตร์ด้านโลจิสติกส์อย่างมืออาชีพเพื่อสร้างคุณค่าให้ธุรกิจอุตสาหกรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

PLO1 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในศาสตร์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจอุตสาหกรรม

PLO2 วิเคราะห์งานโลจิสติกส์เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพ

PLO3 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่องานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

PLO4 สื่อสารภาษาอังกฤษในงานโลจิสติกส์ได้อย่างเหมาะสม

PLO5 แสดงออกถึงภาวะผู้นำตามวุฒิภาวะและบรรทัดฐานทางสังคม

PLO6 แสดงออกถึงจิตสำนึกการมีความรับผิดชอบต่อสังคม

PLO7แสดงถึงความมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

 

 

รวมถึงออกแบบกระบวนการและสื่อการเรียนการสอนที่ล้ำสมัย มีระบบการวัดผลการเรียนด้วยผลงานที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ และบริหารหลักสูตรโดยนักวิชาการและนักปฏิบัติระดับแนวหน้าของประเทศ

จุดเด่นและจุดแข็งของ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คือ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว หรือ “Dynamic University” จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มองเห็นการเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์อย่างก้าวกระโดด และเป็นสายงานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าโลก ดังนั้น จึงได้จัดตั้ง “วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน” ขึ้นในปี 2559 มีการจัดการเรียนการสอน 3 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพ ชลบุรี และขอนแก่น ซึ่งนับเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ และการสร้างอาชีพในกลุ่มผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider) โดยมีความร่วมมือกันหน่วยงานภาครัฐ สภา สมาคมวิชาชีพต่างๆ มากมาย ในการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการรายวิชา การใช้เทคนิคการสอนแนวใหม่เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

โดยอาจารย์ทำหน้าที่เป็น Facilitator และ Coach ให้กับผู้เรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญให้การดำเนินธุรกิจ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งสร้างความท้าทายให้กับผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์เป็นอย่างมาก ซึ่งเรื่องนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี กล่าวถึงจุดเด่นของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ว่ามีความโดดเด่นด้านเทคนิคการสอนแนวใหม่ ทั้งหลักสูตรแบบ Degree และ Non-Degree เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่  สิ่งที่วิทยาลัยฯ มุ่งมั่นในปีหน้านี้ คือ การสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านดิจิทัลโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รูปแบบการสอนที่เน้นการลงมือปฎิบัติเป็นโลจิสติกส์แนวใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราพยายามสร้างความแตกต่าง

 

เน้นสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่

เจาะตลาดสร้างคนตรงความต้องการ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังมีจุดเด่นและจุดแข็งที่สำคัญคือ การมีพันธมิตรจากหลายองค์กรชั้นนำด้านโลจิสติกส์ มาร่วมร่างหลักสูตรและถ่ายทอดความรู้ การกำหนดแผนการเรียนที่ตรงความต้องการของผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณนพพร เทพสิทธา อดีตประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย มาเป็นคณบดีกิตติคุณ และมีศิษย์เก่าดีเด่นที่มีชื่อเสียงด้านโลจิสติกส์ระดับชาติ อาทิเช่น คุณยู เจียรยืนยงพงศ์ ประธานสหพันธ์การขนส่งทางรถบรรรทุกแห่งอาเซียน (ATF) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี กล่าวถึงหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ที่ทางวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อผลิตคนป้อนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์อย่างเร่งด่วน “เรานำผู้ประกอบการมาช่วยกันออกแบบหลักสูตรร่วมกัน  เพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีสมรรถนะตรงต่อความต้องการ และเสริมสร้างจุดเด่นด้านดิจิทัลซัพพลายเชน และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

จุดเด่นของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม คือ การสร้างความเชี่ยวชาญในงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้การวางแผนการขนส่ง การจัดเก็บและควบคุมสินค้า การจัดซื้อจัดหา การจัดการศูนย์กระจายสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การส่งมอบสินค้า การติดต่อทำธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเรียนกับมืออาชีพในวงการ มีทัศนศึกษาดูงานและปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการชั้นนำได้ในระหว่างเรียน และสามารถประกอบอาชีพได้ทันทีภายหลังสำเร็จการศึกษา

 

จับมือพันธมิตรเปิดหลักสูตร Non-Degree เพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)

ในรูปแบบการสะสมหน่วยกิตใน Credit Bank

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีความร่วมมือกับหลากหลายสมาคม ในการสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) สำหรับคนทำงาน เพื่อ Reskill & Upskill และสามารถสะสมหน่วยกิตได้ เมื่อต้องการใบปริญญาในอนาคต มุ่งเน้นทักษะด้าน Soft Skill & Professional Skill ในการทำงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในยุคดิจิทัล

“สำหรับคนที่ทำงานมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่จบปริญญาตรี จะสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตไว้ได้ และเมื่อมีความพร้อมในอนาคตสามารถนำหน่วยกิตต่างๆ ที่สะสมได้ มาเทียบโอนเข้าสู่ระบบการศึกษาแบบมีปริญญา (Degree) ต่อไป โดยการสร้างระบบการศึกษาลักษณะนี้ จะทำให้คนทำงานสามารถ Update องค์ความรู้ให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี กล่าว

 

โดยหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ แบบ Non-Degree ที่ได้เปิดการเรียนการสอนแล้วทั้งที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน และวิทยาเขตชลบุรี ในรอบปีที่ผ่าน ได้แก่

  1. หลักสูตรโลจิสติกส์การค้าเพื่อการนำเข้าส่งออก

กลุ่มที่ 1 สำหรับนักบริหารระดับต้น (Young Logistics Executive) ร่วมกับสมาคม TIFFA

กลุ่มที่ 2 สำหรับนักบริหารระดับกลาง (LQSPX) ร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

  1. หลักสูตรนักวางแผนอุปสงค์ (Demand Planner) ร่วมกับสมาพันธ์ SME ไทย
  2. หลักสูตรการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบลีน (Lean and Supply Chain Transformation) ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาด้านลีนซัพพลายเชน
  3. หลักสูตร “ตัวแทนออกของ (Customs broker) เพื่อการส่งออกและนำเข้าตามนโยบายการพัฒนา

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)” ร่วมกับสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

 

ทิศทางการปรับโฉมใหม่ในปี 2020 กับการเรียนแบบบูรณาการศาสตร์เพื่อสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่และนักวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

นอกจากการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ป้อนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์แล้ว ด้วยนโยบายวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ส่งเสริมให้บัณฑิตมีทักษะหลากหลายและสามารถปรับตัวได้ในสภาวการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นแผนการเรียนจึงมีความยืดหยุ่น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศาสตร์ที่จำเป็นต่อการสร้างธุรกิจ และการเป็นนักวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผ่านการเรียนรู้แบบ Modular System, Business Board Game & Gamification, Logistics Simulation เป็นต้น ซึ่งจะถือกำเนิดหลักสูตรระยะสั้นที่ทันสมัยอีกมากมายในปี 2020 นี้

 

ในปี 2020 นี้ เป็นยุคที่ธุรกิจโลจิสติกส์ถูก Disruption โดยสมบูรณ์แล้ว หากภาคธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรป้อนภาคอุตสาหกรรม ยังไม่ปรับตัวให้มีทักษะต่างๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จะทำให้เกิดผลกระทบตามมาเป็นลูกโซ่ ดังเช่น การปิดสาขาต่างๆ ของธุรกิจการเงิน การธนาคาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ในการ “เป็นวิทยาลัยที่เชื่อมโยงและสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในการพัฒนาผู้เรียน (Student) ผู้สอน (Staff) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกันต่อสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา”

 

 

 

 

09 มิถุนายน 2564

ผู้ชม 3383 ครั้ง

Engine by shopup.com