Export Duty Refund via e-Drawback

หมวดหมู่: TRADE & TRAVEL

ในแวดวงธุรกิจการส่งออก การคืนอากรตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หรือที่เรียกกันติดปากว่า การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9 ) พ.ศ.2482  เป็นสิทธิประโยชน์หนึ่งที่ส่งเสริมการส่งออก โดยจะทำการคืนอากรแก่วัตถุดิบที่เสียอากรไว้ แล้วนำมาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใด เป็นผลิตภัณฑ์ส่งออก อันจะทำให้ลดต้นทุน ก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันทางการค้ากับต่างประเทศ

หลักการ

การคืนอากรเพื่อการส่งออกตามมาตรา 29 เป็นการคืนอากรให้กับผู้นำของเข้าที่นำวัตถุดิบเข้ามาใช้ในการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใด เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อยภายในประเทศส่งผลให้ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการขอใช้สิทธิประโยชน์นี้มากกว่า 2,400 ราย 

ขั้นตอนการขอคืนอากรวัตถุดิบที่นำเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกตามมาตรา ๒๙

 

 

 

 

          ในขั้นตอนการขออนุมัติหลักการ ขออนุมัติสูตรการผลิต ขอเลขที่ตารางโอนสิทธิ์ (กรณีผู้ส่งของออกมิใช่ผู้นำของเข้า) การยื่นคำขออนุมัติคืนอากร การขอชำระค่าภาษีอากรคงเหลือหรือเกินกำหนด 1 ปี นับแต่วันนำเข้าตามกฎหมาย หรือแม้แต่การขอขยายเวลาใบขนสินค้าขาออกที่ไม่สามารถขอคืนภายใน 6 เดือนนับแต่วันส่งของออก ผู้นำของเข้าจะต้องมาติดต่อที่ส่วนคืนอากรเพื่อการส่งออก กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กรมศุลกากรเท่านั้นการจัดเตรียมเอกสารประกอบต่างๆ ยังคงเป็นกระดาษ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาจมีข้อผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วน ทำให้เสียเวลาและสิ้นเปลืองเอกสาร โดยเฉพาะการจัดทำรายงานประกอบชุดคำขออนุมัติคืนอากรที่มีจำนวนมากมีหลายขั้นตอนและต้องตรวจสอบกับข้อมูลหลายด้าน  อาทิเช่น  ข้อมูลจากใบขนสินค้าขาเข้า
 (e-Import)  ใบขนสินค้าขาออก (e-Export)  ข้อมูลระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ (Customs Registration) ระบบทะเบียนผู้ประกอบการที่ใช้สิทธิประโยชน์ (e-Tax Incentives Registration) ข้อมูลสูตรการผลิต (e-Formula)  และการโอนสิทธิ์ (e-Transfer) ซึ่งการตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ไม่สามารถใช้อิเล็กทรอนิกส์ได้ จึงเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความล่าช้าหรือคลาดเคลื่อน ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  

ที่มาโครงการ e-Drawback

ตามนโยบายเศรษฐกิจเข้มแข็งและยั่งยืน มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมการส่งออก ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล “ไทยแลนด์ 4.0” ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานศุลกากร ส่วนคืนอากรเพื่อการส่งออก กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการคืนอากรเพื่อการส่งออกตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้การปฏิบัติงานขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี มุ่งเน้นการให้บริการที่รวดเร็ว อำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ ลดการใช้ดุลยพินิจ ตลอดจน
ลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการนำของเข้าและส่งของออก ให้สามารถแข่งขันทางการค้ากับต่างประเทศได้มากขึ้น

ดังนั้น  จึงเป็นที่มาของโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการคืนอากรเพื่อการส่งออกตามมาตรา 29  (e-Drawback)  ที่มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการที่ใช้สิทธิประโยชน์ในด้านการคืนอากรเพื่อการส่งออก ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้กระดาษ ด้วยการเชื่อมโยงกับระบบงานต่าง ๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่าน NSW (Thailand National Single Window)  รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานศุลกากรในการพิจารณาตรวจสอบการขอคืนอากรเพื่อการส่งออกได้อย่างถูกต้อง 

 

จุดมุ่งหมายของการพัฒนา

  • เพิ่มความสะดวก รวดเร็วในแต่ละขั้นตอน (ทั้งพนักงานศุลกากร และผู้ประกอบการ)
  • นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ
  • ลดต้นทุนในด้านต่างๆ เช่น การเดินทาง การใช้กระดาษ ฯลฯ
  • สอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่าน Web Application หรือ Mobile Application

 

กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จึงได้ออกแบบการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ เป็น 2 รูปแบบ คือ ให้บริการด้าน e-Form ที่กรมศุลกากรออกแบบและให้บริการโดยตรง ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ  กับการที่ผู้นำของเข้าใช้บริการผ่านผู้ให้บริการ VAN/VAS หรือตัวแทนออกของ/Counter Service  ส่งข้อมูลผ่านระบบ ebXML ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในด้านการให้บริการของผู้ประกอบการดังกล่าว ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับศุลกากร

สุดท้ายนี้  กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การพัฒนาการคืนอากรด้วยระบบ
e-Drawback จะสามารถสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้วยการเชื่อมโยงกับระบบงานต่าง ๆ ผ่าน NSW (Thailand National Single Window) การดำเนินการที่สะดวก รวดเร็ว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดรับกับยุคเศรษฐกิจดิจิทัลส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันทางการค้ากับต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น

 

 

 

 

30 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 7310 ครั้ง

Engine by shopup.com