Digital Technology for Inventory Management

หมวดหมู่: LOGISTICS

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง

เวทยา ใฝ่ใจดี ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร (STECO) มจธ.

ธุรกิจคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่ากำไรคือเป้าหมายสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการทำกำไรเกิดจากการบริหารรายได้และต้นทุนที่เหมาะสม ต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลังเป็นหนึ่งในต้นทุนโลจิสติกส์ ดังนั้น ธุรกิจควรจะต้องให้ความสำคัญในการจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดการสูญเสียโอกาสในการขายและลดต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลังที่ไม่จำเป็น นำไปสู่การสร้างกำไรอย่างยั่งยืน ปริมาณสินค้าคงคลังเป็นตัวชี้วัดเงินทุนของธุรกิจนั้นๆ ซึ่งองค์กรจะนำข้อมูลจากการจัดการสินค้าคงคลังไปใช้ในการพยากรณ์ความต้องการสินค้าและวางแผนขยายธุรกิจในอนาคตหลายธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ต่างให้ความสำคัญกับการจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการสินค้าคงคลังยังต้องให้ความสำคัญกับการควบคุมและติดตามของเสียหรือสินค้าคงคลังที่ไม่จำเป็น เช่น สินค้ามีความเสียหาย หรือสินค้าหมดอายุ เพื่อลดต้นทุนที่จะเกิดจากการถือครองสินค้าคงคลัง

การบริหารสินค้าคงคลังทั้งที่เป็นวัตถุดิบ (Raw Materials) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตหรือแปรรูปเพื่อให้เกิดเป็นสินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods) ที่พร้อมจะนำไปจำหน่ายให้กับลูกค้านั้น ควรมีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้เหมาะสมกับธุรกิจ หลักการบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ เช่น การวางแผนการสั่งซื้อด้วยการคำนวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ) ทั้งค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ (Ordering Cost) และค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้า (Carrying Cost) ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด การคำนวณหาจุดสั่งซื้อ (Reorder Point) วัตถุดิบหรือสินค้าสำเร็จรูปที่เหมาะสมทั้งด้านเวลา และปริมาณความต้องการใช้ของธุรกิจ รวมถึงการกำหนดปริมาณสินค้าคงคลัง (Safety Stock) ที่เหมาะสม เพื่อให้มีสินค้าเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า และบริหารจัดการสินค้าคงคลังไม่ให้มี Dead stock เพื่อให้วัตถุดิบหรือสินค้าสำเร็จรูปไม่เสื่อมสภาพและล้าสมัย

การลดปริมาณสินค้าคงคลัง สามารถใช้วิธีการผลิตสินค้าเมื่อมีความต้องการจากลูกค้าเท่านั้น เพื่อให้จำนวนสินค้าคงคลังเป็นศูนย์ (Zero Inventory) หรือให้มีปริมาณสินค้าคงคลังน้อยที่สุด ด้วยแนวคิดการผลิตและส่งมอบแบบทันเวลา JIT (Just In Time) นอกจากนี้ธุรกิจบางประเภทยังสามารถใช้แนวคิดการบริหารจัดการสินค้าคงคลังแบบ Vendor Managed Inventory (VMI) คือการให้ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายเป็นผู้บริหารสินค้าคงคลังแทน มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนการส่งสินค้า และการเติมเต็มสินค้า ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการจัดเก็บสินค้าคงคลังได้

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการสินค้าคงคลังอยู่หลากหลาย อาทิการใช้อุปกรณ์เฉพาะในการอ่าน Barcode เพื่อลดระยะเวลาในกระบวนการทำงานตั้งแต่การรับสินค้า (Receiving) การจัดเก็บ (Storage) การขนย้ายสินค้าออก (Put Away) รวมทั้งการหยิบสินค้าตามคำสั่ง (Picking Order) และการจัดส่ง (Shipping) การระบุด้วยความถี่วิทยุ RFID(Radio Frequency Identification) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้การติดฉลากอิเล็คทรอนิคส์ (RFID Tags) ด้วยอุปกรณ์ที่มีชิพความจำพิเศษในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการอ่านข้อมูลจะใช้เครื่องอ่าน (Reader) สัญญาณตามความถี่ของคลื่นสัญญาณวิทยุที่กำหนดไว้เฉพาะ สามารถอ่านข้อมูลได้พร้อมกันตามปริมาณสินค้าที่ต้องการ เช่น การอ่านข้อมูลสินค้าทั้งพาเลซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาชิพให้มีคุณภาพสูงขึ้นสามารถอ่านข้อมูลสินค้าได้ทั้งตู้คอนเทนเนอร์ ทำให้ทราบข้อมูลผู้ผลิต วันที่ผลิต ส่วนประกอบ และสามารถตรวจสอบ ติดตาม บันทึกข้อมูลสินค้า รวมถึงตำแหน่งของสินค้าคงคลังได้อย่างรวดเร็วและมีความแม่นยำสูง นอกจากนี้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการแบ่งปันข้อมูลในลักษณะ Virtual Inventory ซึ่งเป็นการสื่อสารเพื่อแบ่งปันข้อมูลสินค้าคงคลังของธุรกิจให้แผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทราบรวมถึงแบ่งปันข้อมูลให้ซัพพลายเออร์ของธุรกิจ โดยเป้าหมายของการแบ่งปันข้อมูลนี้เพื่อให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทราบถึงสถานะและปริมาณของสินค้าคงคลังที่ถูกต้องอย่างเป็นปัจจุบัน (Real Time) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องทั้งการวางแผนการผลิต การจัดซื้อ การเติมเต็มสินค้า เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการลดปรมาณการจัดเก็บสินค้าคงคลังของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาธุรกิจ การบริการจัดการสินค้าคงคลังในยุค 4.0 จำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค สอดรับกับความสะดวกในการปฏิบัติงาน การลดความซับซ้อน ลดการสูญเปล่า ลดความสูญเสียที่เกิดจาก Human Error ซึ่งจะช่วยให้เกิดผลกำไรและสร้างมูลค่าต่อธุรกิจ ดังนั้น ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้ปฏิบัติงานทั้งในแผนกจัดซื้อ แผนกวางแผนการผลิต แผนกผลิต แผนกคลังสินค้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงควรมีความรู้ ความเข้าใจหลักการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพต่อธุรกิจสูงสุด ท่านสามารถร่วมเรียนรู้และร่วมกิจกรรม Workshop การจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ และนำไปสู่การสร้างกำไรให้ธุรกิจได้อย่างยั่งยืนในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom วันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 – 21.00 . สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://steco.kmutt.ac.th/course/ops04 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 094-264-8009 (ศุภลักษณ์)

 

อ้างอิง

Cesarelli, G., Scala, A., Vecchione, D., Ponsiglione, A. M., & Guizzi, G. (2021, February). An innovative business model for a multi-echelon supply chain inventory management pattern. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1828, No. 1, p. 012082). IOP Publishing.

Esrar, H., Zolfaghariania, H., & Yu, H. (2022). Inventory management practices at a big-box retailer: a case study. Benchmarking: An International Journal, (ahead-of-print).

Praveen K B, Prateek J, Pradyumna Kumar, Pragathi G, Prof. Madhuri J. (2020).“Inventory Management using Machine Learning”, International Journal of Engineering Research & Technology, Vol.9 Issue 06, June-2020, pp.866-869.

Tan, W. C., & Sidhu, M. S. (2022). Review of RFID and IoT integration in supply chain management. Operations Research Perspectives, 100229.

Zheng, W., Shen, T., Chen, X., & Deng, P. (2022). Interpretability application of the Just-in-Time software defect prediction model. Journal of Systems and Software, 188, 111245.

24 กรกฎาคม 2565

ผู้ชม 201 ครั้ง

Engine by shopup.com