กทท. ร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯ เพื่อพัฒนาท่าเรือบก

หมวดหมู่: TRANSPORT

กทท. ร่วมประชุมกับคณะกรรมการการดำเนินงานเพื่อพัฒนาท่าเรือบก จ.นครราชสีมา


ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา แขวงทางหลวงจังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) จังหวัดนครราชสีมา

ในการนี้นายวรพจน์ เอี่ยมรักษา กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือฯ นายสมชาย เหมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือฯ สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ และพนักงานการท่าเรือฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อรับทราบแนวทางและนโยบายความร่วมมือระหว่างการท่าเรือฯ กับคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) พร้อมสำรวจพื้นที่ในการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ณ ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมือง ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน และตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว (บ้านทับม้า) จังหวัดนครราชสีมา

โดยนำข้อมูลมาประกอบการดำเนินการจัดทำขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (Terms Of Reference) ให้เป็นไปตามกรอบการปฏิบัติงานและขอบเขตของงานที่กำหนดไว้ตาม พ.ร.บ.ร่วมลงทุนฯ ปี 2562 และเป็นแนวทางในการจัดทำและสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ (Information Operation : IO) ในจังหวัดนคราชสีมา ณ ห้องประชุมระเวียง 1 ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน)

22 กรกฎาคม 2565

ผู้ชม 130 ครั้ง

Engine by shopup.com