กทท. ใช้ระบบ NAVIS บริหารจัดการท่าเทียบเรือตู้สินค้า (CTMS)

หมวดหมู่: TRANSPORT


ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นการใช้งานการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) จ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการท่าเทียบเรือตู้สินค้า(Container Terminal Management System : CTMS) เพิ่มความมั่นใจในประสิทธิภาพการให้บริการด้วยระบบซอฟต์แวร์คุณภาพชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา รองรับทุกฟังก์ชั่นการใช้งานเกี่ยวกับการให้บริการตู้สินค้า


เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กทท. ได้จ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการท่าเทียบเรือตู้สินค้า (CTMS) โดยใช้ซอฟต์แวร์ NAVIS เพื่อใช้บริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ในการให้บริการตู้สินค้าทั้งขาเข้าและขาออก โดยได้จ้างเหมาบริการฯ จากบริษัท ฟาติมา อาร์. บี. ดี. เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ต่อเนื่องอีกเป็นเวลา 36 เดือน หลังจากสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 30 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา


ระบบ CTMS/NAVIS เป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่ง กทท.นำมาใช้เพื่อบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ในการให้บริการตู้สินค้าขาเข้าและขาออก ณ ท่าบริการตู้สินค้า (Terminal) 1 และ 2 โดยเริ่มจากการวางแผนและบริหารจัดการเรือที่เข้าเทียบท่าไปจนถึงระบบที่เกี่ยวข้องกับตู้สินค้าทั้งหมด ได้แก่ การยกตู้สินค้าขึ้นและลงจากเรือ (Loading และ Discharge) การวางแผนลานวางตู้สินค้า การควบคุมการทำงานของรถหัวลาก รวมทั้งการออกใบแจ้งหนี้ค่าภาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตู้สินค้า นอกจากนี้ ระบบฯ ยังเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ระบบบริการเรือสินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุ่นแรง และออกใบแจ้งหนี้ (VCMS) ระบบ e-Matching ของกรมศุลกากร และระบบ e-Payment ของ กทท. รวมทั้งสามารถเพิ่มเติมระบบเชื่อมโยงข้อมูลอื่น ๆ ที่ กทท. จะพัฒนาในอนาคต เช่น ระบบประตูอัตโนมัติของท่าเรือกรุงเทพ และระบบ Port Community System เพื่อให้สามารถบูรณาการการให้บริการได้อย่างสมบูรณ์แบบในรูปแบบท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Port)


ผู้อำนวยการ กทท. กล่าวเพิ่มเติมว่า “จากประสบการณ์การใช้ระบบ CTMS/NAVIS ได้ช่วยบริหารจัดการการให้บริการด้านตู้สินค้าได้เป็นอย่างดี เนื่องจากระบบฯ มีความเหมาะสม ครอบคลุม และสอดคล้องตามความต้องการของลูกค้า อีกทั้งพนักงาน กทท. มีความคุ้นเคยและเข้าใจการใช้งานระบบฯ เป็นอย่างดีแล้ว จึงเชื่อมั่นว่าจะสามารถใช้งานระบบฯ รวมทั้งให้บริการลูกค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น”

 

09 มิถุนายน 2564

ผู้ชม 4 ครั้ง

Engine by shopup.com