"Q Mark", Tracking Service Quality Standard, The Excellency of the Truck Provider for Thailand Logistics Enhancement

หมวดหมู่: IMPORT EXPORT

"Q Mark", Tracking Service Quality Standard, The Excellency of the Truck Provider for Thailand Logistics Enhancement

มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark ยกระดับประสิทธิภาพการขนส่งไทย

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

ปัจจุบันการใช้รถบรรทุกสำหรับขนส่งในประเทศและระหว่างประเทศมีอัตราที่สูงขึ้น การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อส่งเสริมการให้บริการขนส่งของไทยให้มีคุณภาพและมีความเป็นมืออาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำและเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของ ASEAN ทั้งในด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ และความมั่นคงปลอดภัยจึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานระบบการบริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกด้วยระบบรับรองมาตรฐาน Q Mark 

 

ซึ่งผู้ประกอบการขนส่งสินค้าที่จะได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการองค์กร การบริหารจัดการระบบการขนส่งอย่างมีแบบแผน มีระบบบริหารจัดการบุคลากร ด้านยานพาหนะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ และการให้บริการของผู้ประกอบการต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark ต้องรักษาคุณภาพและความสามารถในการประกอบกิจการ โดยจะมีการตรวจประเมินเพื่อรักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ในข้อกำหนดทั้งหมด 5 ด้าน 39 ข้อ แบ่งเป็นข้อกำหนดหรือข้อบังคับต้องปฏิบัติ จำนวน 27 ข้อ และข้อไม่บังคับหรือเป็นข้อแนะนำ 12 ข้อ ดังนี้

 

มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark ข้อกำหนดหรือข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติ 5 ด้าน จำนวน 27 ข้อ 

1.ด้านองค์กร

2. ด้านปฏิบัตการขนส่ง

3. ด้านพนักงาน

4. ด้านยานพาหนะ

1.1 ต้องมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานในองค์กร ระบุผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการขนส่ง ประกาศให้พนักงานรับทราบและนำไปปฏิบัติได้

2.1 มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานขนส่งตั้งแต่การับคำสั่งจนถึงการส่งมอบสินค้าลูกค้าแต่ละประเภทโดยแสดงถึงขั้นตอนการดำเนินงาน และความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ

3.1 ต้องมีขั้นตอนการรับสมัครพนักงานขับรถและพนักงานด้านการขนส่ง

4.1 ต้องมีการบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิง หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเชื้อเพลิงของรถรายคัน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง

1.2 มีการกำหนดนโยบายและวิสัยทัศน์เฉพาะเรื่องอย่างชัดเจน เช่น นโยบายสารเสพติดนโยบายแอลกอฮอล์ นโยบายความปลอดภัย เป็นต้น

2.2 ต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานขนส่ง

3.2 ต้องมีกฎระเบียบการทำงานที่กำหนดความรับผิดชอบของพนักงานรวมถึงการแต่งกายของพนักงานขับรถ กำหนดบทลงโทษที่เหมาะสม ประกาศให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ

4.2 ต้องมีการตรวจความพร้อมของรถก่อนการเดินทาง

1.3 ต้องมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนขนส่ง การใช้ระบบการจัดการขนส่ง (TMS) เป็นต้น

2.3 ต้องมีการวางแผนเส้นทางขนส่งอย่างเหมาสะม เช่น มีการระบุจุดเสี่ยง จุดอันตราย กำหนดจุดพักรถ ระหว่างเส้นทางขนส่งที่ปลอดภัยและไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง เป็นต้น

3.3 ต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของพนักงานด้านการขนส่งเป็นประจำ อย่างน้อย 2 หลักสูตรต่อปี ได้แก่ การขับขี่อย่างปลอดภัย การตรวจสภาพและการบำรุงรักษารถเบื้องต้น

4.3 มีแผนการตรวจสภาพและบำรุงรักษารถตามระยะเวลาและ/หรือตามระยะทาง และดำเนินการอย่างเหมาะสม

1.4 ต้องมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการกากของเสียจากการประกอบการขนส่ง อันได้แก่ แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ และน้ำมันเครื่อง

2.4 ต้องมีการบันทึกผลการปฏิบัติงานขนส่งอย่างเหมาะสม ที่แสดงถึงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

3.4 ต้องมีการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพให้แก่พนักงานขับรถ อย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อปี

5. ด้านลูกค้าและภายนอก

1.5 ต้องมีการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบและมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการรับประกันความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากการขนส่ง

2.5 ต้องมีการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานขนส่ง หากไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะต้องวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางปรับปรุงการทำงาน และมีการปรับปรุงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

3.5 ต้องมีการเก็บรักษาประวัติพนักงาน และจัดทำบัญชีรายชื่อพนักงานขับรถที่เป็นปัจจุบัน

5.1 ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและประวัติการใช้บริการเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า

2.6 ต้องมีมาตรการควบคุมความเร็วและพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถ

3.6 ต้องมีการตรวจสุขภาพพนักงานขับรถ อย่างน้อยตามรายการและความถี่การตรวจตามช่วงอายุที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด และเก็บรักษาผลอย่างเป็นระบบ

5.2 ต้องมีการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้า และนำผลมาปรับปรุงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

2.7 ต้องมีขั้นตอนการจัดการเหตุฉุกเฉินระหว่างการขนส่ง มีการซักซ้อมการปฏิบัติ และกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

3.7 ต้องมีมาตรการตรวจสอบชั่วโมงการทำงานของพนักงานขับรถทำให้มั่นใจว่าได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ

2.8 ต้องมีการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของอุบัติเหตุ สาเหตุการเกิด และหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นซ้ำ

3.8 ต้องมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถโดยใช้เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ สรุปผลการตรวจ และมีมาตรการดำเนินการอย่างเหมาะสม

 

3.9 ต้องมีการตรวจการใช้สารเสพติดของพนักงานขับรถอย่างสม่ำเสมอ สรุปผลการตรวจสารเสพติด และมีมาตรการดำเนินการอย่างเหมาะสม

 

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark ทั้งรถบรรทุกขนส่งสาธารณะ (รถบรรทุกรับจ้าง) แผ่นป้ายทะเบียนขึ้นต้นด้วยเลข 60-69, 70-79 และรถบรรทุกส่วนบุคคล (รถโรงงาน/รถใช้ในกิจการ) แผ่นป้ายทะเบียนขึ้นต้นด้วยเลข 50-59, 80-99 จากกรมการขนส่งและหน่วยงานพันธมิตร อาทิ

 

 

  • กรมการขนส่งทางบก 1) การได้รับพิจารณาคะแนนในการคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ 2) การได้รับพิจารณาเป็นลำดับต้นในการคัดเลือกผู้เข้าใช้พื้นที่สถานีส่งสินค้าของกรมการขนส่งทางบก 3) การได้สิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ 4) การได้รับการประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านเว็ปไซด์ เเละเอกสารประชาสัมพันธ์อื่น
  • วิริยะประกันภัย ให้ส่วนลด 10% ทั้งในส่วนของตัวรถ (Motor) และการประกันสินค้า (Non Motor) อีกทั้งสนับสนุนค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน ประเภท 1 และ ประเภท 3
  • ปรับลดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ โดยกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกของประเทศ ตามคำสั่งนายทะเบียน (คปภ.) ที่ ๑/๒๕๖๔ สั่งเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 กำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยในการรับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท สำหรับรถยนต์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกตามประกาศกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก โดยให้เป็นส่วนลดอื่นในอัตราร้อยละ 10 ของเบี้ยประกันสุทธิ
  • บริษัท บริดจสโตน (ประเทศไทย) จำกัด ให้การสนับสนุนยางรถบรรทุกจำนวน 2 เส้น จำนวน 25 สิทธิ์ แก่ผู้ประกอบการที่สมัครหรือต่ออายุการรับรอง Q Mark และมีส่วนลดค่าบริการสาหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองและนำรถบรรทุกเข้ารับการบำรุงรักษาเบื้องต้น เช่น ปะยาง ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ รวมถึงจัดกิจกรรมพาผู้ประกอบการเข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีการผลิตที่โรงงาน และสามารถเข้าฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านการขนส่ง
  • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark เข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตรทั้งเรื่องทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย การบำรุงรักษา รวมถึงหลักสูตรด้านการพัฒนาให้กับบุคลากรสำนักงาน โดยได้จัดทำหลักสูตรนำร่องร่วมกัน สำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดระยองและชลบุรี เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ รองรับการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

 

 

ทั้งนี้ผู้ประกอบการขนส่งที่สนใจขอเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐาน Q Mark สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02 679 7555 ต่อ 401, 501 โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์และการติดต่อขอสมัครเข้ารับการตรวจใน QR Code 

 

                                                           

              สิทธิประโยชน์ Q Mark                           สมัครขอเข้ารับการตรวจประเมิน Q Mark 

29 มีนาคม 2564

ผู้ชม 35 ครั้ง

Engine by shopup.com