กทท. เตรียมประกวดราคาจ้างขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือและแอ่งจอดเรือที่ ทลฉ.

หมวดหมู่: PORT

กทท. เตรียมประกวดราคาจ้างขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือและแอ่งจอดเรือที่ ทลฉ.
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย สร้างความมั่นใจต่อผู้ใช้บริการ

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย
(กทท.) เตรียมประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือและแอ่งจอดเรือที่ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.)
บริเวณแอ่งจอดเรือที่ 1 (Basin 1) แอ่งจอดเรือที่ 2 (Basin 2) และร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway)
เพื่อให้เรือสินค้าสามารถแล่นผ่านเข้า-ออก และเทียบท่าเรือได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
อีกทั้งเป็นการบำรุงรักษาระดับความลึกของร่องน้ำให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
สร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจในการให้บริการ พร้อมทั้งใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม


สำหรับแผนการจัดจ้างดังกล่าว แบ่งเป็น 2 งาน ได้แก่ แผนการก่อสร้างขุดลอกร่องน้ำบริเวณแอ่งจอดเรือที่ 1
(Basin 1) แอ่งจอดเรือที่ 2 (Basin 2) และแผนการก่อสร้างขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway)
จากการคำนวณปริมาณดินพื้นที่ที่จะขุดลอกบริเวณแอ่งจอดเรือที่ 1 พบว่ามีปริมาณดินเหนือเกณฑ์ประมาณ
401,921 ลูกบาศก์เมตร และบริเวณแอ่งจอดเรือที่ 2 มีปริมาณดินเหนือเกณฑ์ประมาณ 568,139
ลูกบาศก์เมตร บริเวณปากร่องน้ำทางเดินเรือถึงหน้าท่า A5 มีปริมาณดินเหนือเกณฑ์ประมาณ 828,380
ลูกบาศก์เมตร พร้อมจัดทำแผนที่ร่องน้ำทางเดินเรือ และแอ่งจอดเรือก่อนดำเนินการขุดลอก
และสำรวจแผนที่แหล่งทิ้งวัสดุขุดลอก เนื่องจากต้องคำนึงถึงผลกระทบจากการทิ้งตะกอนดิน
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามที่กรมเจ้าท่ากำหนดไว้
ซึ่งเป็นพื้นที่กว้างเพียงพอสำหรับตะกอนดินที่จมลงสู่พื้นท้องทะเลได้อย่างปลอดภัย


การขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือและแอ่งจอดเรือที่ ทลฉ. เป็นการบำรุงรักษาระดับความลึกของร่องน้ำ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยในการเดินเรือต่อผู้ใช้บริการ สร้างความเชื่อมั่น
ในการให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล
และเพื่อเป็นการจูงใจให้สายการเดินเรือนำเรือสินค้าขนาดใหญ่เข้ามาใช้บริการที่ ทลฉ. มากขึ้น
โดยจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 360 วัน และในระหว่าง
การดำเนินการจะมีการติดตั้งเครื่องมือและสัญญาณต่าง ๆ เช่น ไฟสัญญาณอันตราย ป้ายเตือน ฯลฯ เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยต่อการสัญจรทางน้ำหรือกิจกรรมอื่น ๆ ในบริเวณพื้นที่โครงการด้วย

28 มกราคม 2564

ผู้ชม 94 ครั้ง

Engine by shopup.com