CUSTOMS EXTENSION for ONE STOP SERVICE PAYMENT

หมวดหมู่: LOGISTICS

โครงการรับชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว (ONE STOP SERVICE) เป็นโครงการที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่สุจริต แต่อาจชำระค่าอากรและค่าภาษีอื่นๆ ไว้ไม่ครบถ้วน ได้มีโอกาสทบทวนตนเอง และสามารถชำระค่าอากรและค่าภาษีอื่นๆ ที่ขาดให้ครบถ้วนตามกฎหมาย ณ จุดเดียว ที่กองตรวจสอบอากร กรมศุลกากร โดยไม่ต้องไปดำเนินพิธีการตามท่าหรือที่ต่างๆ โดยจะได้รับการพิจารณาผ่อนผันการปรับ ได้รับการลดเงินเพิ่มอากรที่ต้องเสียหรือเสียเพิ่ม และไม่ต้องเสียเบี้ยปรับค่าอากร แต่ยังคงต้องเสียเงินเพิ่มและเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก กรมศุลกากรจึงได้พิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563) มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 71 ราย ยอดจัดเก็บรายได้เข้ารัฐ ทั้งสิ้น 152,186,293.00 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นผู้ประกอบการที่สุจริต แต่อาจชำระค่าอากรและค่าภาษีอื่นๆ ไว้ไม่ครบถ้วน
 2. มีความประสงค์และพร้อมจะชำระค่าอากรและค่าภาษีอื่นๆ ให้ครบถ้วนตามกฎหมาย

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. เมื่อตรวจพบว่า ตนเองได้ชำระค่าอากรไว้ไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้จัดทำข้อมูลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 2. ทำหนังสือขอเข้าร่วมโครงการฯ ยื่นต่อกองตรวจสอบอากร กรมศุลกากร พร้อมแนบเอกสารตามข้อ 1
 3. ให้ความร่วมมือกับพนักงานศุลกากรในการพิจารณาตรวจสอบเอกสาร
 4. ชำระค่าอากรและค่าภาษีอื่นๆ ให้ครบถ้วน

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา

 1. หนังสือแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ (ดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือ ได้ที่ http://postaudit.customs.go.th)
 2. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นลงนามในหนังสือขอเข้าร่วมโครงการฯ)

                            2.1 บัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ หรือสำเนา

                            2.2 บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจหรือสำเนา

                            2.3 บัตรประชาชนของพยาน 2 คน หรือสำเนา

                            2.4 ติดอากรแสตมป์ 30 บาท กรณีใช้ติดต่อธุรกรรมกับศุลกากรจนเสร็จสิ้นกระบวนการ

 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท/ห้าง/ร้าน หรือสำเนา
 2. รายละเอียดใบขนสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น Invoice, PO, Sale Contract, หลักฐานการโอนเงิน เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานศุลกากร

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นกรณีที่ชำระค่าอากรศุลกากรไว้ไม่ครบถ้วน อันเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 202 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
 2. ไม่เป็นผู้ประกอบการที่นำสินค้าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร
 3. ไม่เป็นผู้ประกอบการที่มีเจตนาทุจริตหรือปรากฏพยานหลักฐานชัดเจนในการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงอากร หรือนำเข้าสินค้าเป็นของต้องห้ามต้องกำกัดหรือสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 4. ไม่อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ตรวจค้น หรือถูกดำเนินคดีในความผิดทางศุลกากรโดยหน่วยงานอื่น เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

 

****กองตรวจสอบอากร กรมศุลกากร ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้เข้าร่วมโครงการฯ ในกรณียื่นเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ให้ความร่วมมือกับพนักงานศุลกากร, ไม่มาชำระค่าอากรและค่าภาษีอื่นๆ ที่ขาดให้ครบถ้วน หรือกรณีอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีเจตนาที่ไม่สุจริต

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. สามารถชำระค่าอากรและค่าภาษีอื่นๆ ให้ครบถ้วนได้ที่กองตรวจสอบอากร กรมศุลกากร โดยไม่ต้องไปปฏิบัติพิธีการตามท่าหรือที่ต่างๆ
 2. ได้รับการพิจารณาผ่อนผันการปรับ
 3. ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับค่าอากร
 4. ได้รับการลดเงินเพิ่มอากรที่ต้องเสียหรือเสียเพิ่ม ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การลดเงินเพิ่ม พ.ศ. 2560 ดังนี้

เงินเพิ่มที่ต้องชำระ ตาม ม.22 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560

ระยะเวลาการชำระอากรนับแต่วันที่นำของออกไปจากอารักขาของศุลกากรหรือวันที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

เงินเพิ่มอากรที่ต้องเสียหรือเสียเพิ่ม

ร้อยละ 1

ของอากรที่ต้องเสียหรือเสียเพิ่ม

ภายใน 1 ปี

0.25 ต่อเดือน

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี

0.50 ต่อเดือน

เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

0.75 ต่อเดือน

 

 

สำหรับผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถดาวน์โหลดเอกสารขอเข้าร่วมโครงการฯ และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://postaudit.customs.go.th พร้อมส่งเอกสารประกอบการพิจารณาทางไปรษณีย์หรือยื่นด้วยตนเอง ที่กองตรวจสอบอากร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 8 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-6680 และ 02-667-6667

 

30 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 289 ครั้ง

Engine by shopup.com